HÌNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM Phiên giao dịch việc làm

Phiên giao dịch việc làm lưu động  Đăk Gằn huyện Đăk Mil.

Phiên giao dịch việc làm lưu động Đăk Gằn huyện Đăk Mil.

Phiên giao dịch việc làm tại huyện Krông Nô

Phiên giao dịch việc làm tại huyện Krông Nô