CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ

  • 29/11/2016
  • 1017

 

Các phòng ban:

- Phòng Tư vấn Giới thiệu Việc làm - Thông tin Thị trường Lao động

- Phòng Đào tạo Dạy nghề

- Phòng Hành chính  kế toán

- Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

- Văn phòng Cư Jút